Excavacions Malé i Hurtós

Inscrits al RERA 26/AG/07

Excavacions Malé i Hurtós està inscrita al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant.

Materials i elements

Materials necessaris i procediments adequats per desenvolupar els treballs amb amiant.

Unitat mòbil per desplaçaments

Disposem d'una unitat mòbil per desplaçar-nos a la zona d'extracció d'amiant.

Personal qualificat per desamiantatge

Els treballs han de ser impartits per personal qualificat i habilitat a aquest efecte.
SERVEIS

Desamiantatge

L’amiant o també anomenat asbest és un grup de minerals metamòrfics fibrosos. Aquest material molt resistent a altes temperatures ha estat utilitzat en materials de la construcció, teulats amb plaques d’uralita, envans, canals i conduccions d’aigua, entre d’altres.

Excavacions Malé i Hurtós està inscrita al RERA amb el número 26/AG/07, que això permet executar totes les tasques d’extracció d’aquest material (treballs amb risc d’amiant) dins la normativa aplicada: desmuntatge, manipulació i retirada d’aquests elements.

Disposem de tots els materials i dispositius i també d’un personal molt ben format per realitzar aquesta feina, els quals apliquen un conjunt de mesures necessàries per a desenvolupar correctament la tasca.

També disposem d’una unitat mòbil per desplaçar-nos a la zona d’extracció.

T'interessa
aquest servei?